Човешкият характер

 

За същността и особеностите на човешкия характер е възможно да се напише учебник – много детайли подлежат на обяснение, за да се постигне задоволително ниво на разбиране. Статия като настоящата може да бъде единствено отправна точка за ментална и практическа работа, насочена към подобряване на себеусещането, общуването и следствията от тях. Но това е напълно достатъчно!

Много често, човек, който е осъзнал необходимостта от промяна в начина, по който се чувства/държи/комуникира, не знае откъде да започне и/или какво да не/прави. Във връзка с това, съсредоточеното пре/прочитане на текста, който следва, може да помогне значително – да спести време, средства и усилия в само/изучаване, както и да послужи като синтезирано ръководство (изискващо задълбочени разсъждения и/или търсене на допълнителни източници на информация) за предприемане на личностно- инспирирани действия.

Ключът към разбирането на написаното по-долу, е следният:

Всяка проява на материята (предмет) или енергията (емоция) в не/познатата Вселена, се състои от две противоположни части (+/-) и същевременно се явява едната от тези части за друга, по-голяма, от същия вид.

За частите, в посока надолу, важи същото – и всяка от тях се състои от две противоположности.

Известното твърдение “Противоположностите се привличат…” индикира Закона, благодарение на който възникват Материята и Енергията (които са поредна двойка противоположности) – без привличането между противоположните части, както материята, така и енергията не може да съществува! Ако едната част се отнеме, изчезва и цялата структура (ако премахнеш издишването, вдишването става невъзможно).

На ниво Материя се обяснява лесно – планетата Земя се състои от положително заредено ядро и отрицателно заредена обвивка. Същевременно Земята е отрицателно заредена спрямо Слънцето, което е положително заредено спрямо нея и останалите планети, с които образуват по-голямото космическо тяло – Слънчевата система.

На ниво Енергия, през призмата на предложения пример с емоциите, е по-абстрактно, но Принципът е същият: Емоцията “Смях” се приема за положителна спрямо отрицателната “Плач”. Но, “Смях-Плач” са всъщност двете крайни (противоположни) състояния на една и съща емоция, която не е прието да се разглежда като такава – “Способност за изразяване на чувства”. Поотделно, “Смях” и “Плач” имат, както положителни, така и отрицателни проявления – можеш да се смееш или да плачеш от радост или от мъка, можеш да се надсмиваш, да се подиграваш, да лееш сълзи с користна цел или за заблуда и прочее.

Тук, запомняйки Ключа (и връщайки се към прочитането му, при необходимост), ще се запознаем с 12 двойки качества или черти на човешкия характер. Задачата, на този етап, е да ги открием у себе си (всеки ги притежава в различна степен):

1. Мълчание – Говорене.
2. Възприемчивост – Неподатливост.
3. Подчинение – Ръководене.
4. Смирение – Самоувереност.
5. Бърза реакция – Сдържаност.
6. Съобразяване с останалите – Отстояване на позициите.
7. Предпазливост – Смелост.
8. Миролюбивост – Борбеност.
9. Непривързаност към материята – Умение да я използваш.
10. Неприобщаване – Лоялност, Вярност.
11. Изтъкване на себе си – Скромност.
12. Безразличие – Безусловна любов.

Както личи, представените двойки представляват крайните и противоположни състояния на 12 основни човешки качества, които не е прието да се разглеждат като съвкупност. Например, Говоренето е противоположно (+) спрямо Мълчанието (-), но и двете очертават “Способност за вербален изказ” – тя се осъществява, чрез използването и на двете си състояния в различни степени.

Следващата стъпка е да се развият всички двойки качества до степен, позволяваща тяхната проява по желание на самия човек (вместо поради изисквания на външни фактори). Т.е. – ние, а не някой друг, да решаваме кога да говорим и кога – да мълчим. Постига се по тривиалния начин – чрез повторения!

Впоследствие се усвоява преценката при какви обстоятелства да се проявява едната или другата степен на двойките качества. Това означава те да се проявяват в подходящите време и място (напр. – да се мълчи или да се говори, единствено, когато е подходящо).
И, тъй като именно правилната преценка относно подходящите обстоятелства обикновено ни убягва, запознаването с отрицателните форми (проявата на мълчание и говорене в неподходящи време и място) на представените двойки качества се налага като следващ етап.

Преди да преминем към него, уточняваме, че по-горе представихме 24 отделни качества, които, групирани по двойки, представят двата крайни (и противоположни) начина, по които едно умение може да бъде изразено (способността да се изразяваме вербално се осъществява чрез различни дози мълчание и говорене, в т.ч. крайните им положения). Споменатите подходящи време и място са индикатори за положителната (+) употреба на всички 24 качества (мълчанието е (-) спрямо говоренето (+) само, за да проличи противоположността им, но употребата както на мълчание, така и на говорене в подходящ контекст е тяхно положително (+) използване).

Отрицателните форми (-) на представените 12 двойки качества (групирани като +/- едно спрямо друго) представляват нови 24 двойки качества (всяко едно от вече известните 24 качества, разглеждани като положителни(+), съвместно с противоположните им отрицателни (-), които следва да се избягват). Те са следните:

1. Мълчание (+) – Премълчаване (-).
2. Говорене (+) – Брътвеж (-).
3. Възприемчивост (+) – Мекушавост, Безгръбначие (-).
4. Неподатливост (+) – Безсмислено упорство (инат) (-).
5. Подчинение (+) – Безхарактерност (-).
6. Ръководене (+) – Тираничност (-).
7. Смирение (+) – Раболепие (-).
8. Самоувереност (+) – Самонадеяност (-).
9. Бърза реакция (+) – Прибързаност (-).
10. Сдържаност (+) – Колебливост, Нерешителност (-).
11. Съобразяване с останалите (+) – Отричане на себе си (-).
12. Отстояване на позициите (+) – Егоцентричност (-).
13. Предпазливост (+) – Малодушие (-).
14. Смелост (+) – Безразсъдство (-).
15. Миролюбивост (+) – Страх от конфронтация (-).
16. Борбеност (+) – Свадливост (-).
17. Непривързаност към материята (+) – Отричане на материалните придобивки (-).
18. Умение да използваш материята (+) – Алчност, Жажда за притежание (-).
19. Неприобщаване (+) – Апатичност (-).
20. Лоялност, Вярност (+) – Култ към личността, Идолопоклонничество (-).
21. Изтъкване на себе си (+) – Нарцисизъм, Тщеславие (-).
22. Скромност (+) – Самоподценяване (-).
23. Безразличие (+) – Антипатия, Равнодушие (-).
24. Безусловна Любов (+) – Любов в очакване на нещо в замяна (-).

След като положителните прояви на 24 качества бъдат овладени, преценката за уместната им проява бъде усвоена, а отрицателните им форми бъдат избягвани (в комбинация с други умения, които се разкриват по време на процеса), се появява способността да запазваш балансирано психично състояние независимо от външни фактори. Събитията и постъпките на хората престават да имат влияние върху начина, по който се чувстваш, а същевременно приемаш всички възникнали обстоятелства такива, каквито са. Контролираш себе си, както и където пожелаеш, и използваш това като инструмент за влияние (положително) върху околната среда – допустимо е всичко в рамките на личния пример – думи, поведение, изкуство, танц и др.

Увереността как да се постъпва в различни житейски ситуации нараства и се разкрива смисъла на:

ЦЕНИ ЖИВОТА И ЖИВЕЙ С РАДОСТ В СВОЕТО ТЯЛО!