Регресия и регресивна терапия

регресия

Т.нар. регресия, заедно със или отделно от своята производна – регресивната терапия, е едно от приложенията на хипнозата, което може да разкрие полезна информация на своите субекти. Нейният единствен недостатък (който по-скоро е предпоставка за успешното й действие) е, че кръгът от лица, на които тя може да е от полза, все още е тесен на фона на техния общ брой – за да бъде ефективна регресията е необходимо наличието на система от убеждения, която да допуска съществуването на събития, които не може да бъдат доказани емпирично. Защото науката все още не е в състояние да докаже Прераждането, пребиваването в Пространството между физическите животи, Съдбата, Свободния избор, Кармата и др. Т.е. предварителната нагласа, свързана с евентуалното обръщане към процеса на регресията (който се занимава с всички тези метафизични категории) е необходимото и достатъчно условие тя да бъде ефикасна за вас (с допускането, че човекът, който провежда сесията е достатъчно компетентен).

В психологията, всяко обръщане към събития, възникнали преди настоящия момент, може да се нарече “регресия”. Ако добавим към това споменатите елементи от метафизиката, ще открием, че диапазонът на “разглеждането” на минали събития е многократно по-широк и позволява информирането за факти и обстоятелства, разположени далеч назад в линейното време – във и извън физическа реалност. А внасянето на яснота в третираната тематика на този етап е възможно единствено чрез комбинирането на конвенционалната и езотеричната науки:

За тази цел, както в математиката, приемаме, без да го доказваме, че част от нашата същност представлява енергийна субстанция (т.нар. душа). От физиката знаем, че енергията не може да изчезне, а единствено да се видоизмени. В случая това се изразява в предприемането на определен брой прераждания в различни физически тела и историческо време, като причините за това може да се обединят с думата “еволюция”. Ако добавим Кармата (от санскрит – причина и следствие) често се оказва, че някои от миналите прераждания (причините) са свързани с настоящия ни живот (следствието). Важно е да се спомене, че причинно-следствената връзка между отдалечени и близки събития не следва да се възприема буквално, а подлежи на по-специфична интерпретация, същността на която ще бъде спестена тук. Същевременно всеки вид преживяна опитност се съхранява във Всеобщо енергийно-информационно поле (“Хроники на Акаша”), чрез което Еволюцията става възможна – информацията от Полето служи за създаване на опит, справки и корекции.

По време на регресия, образно казано, се създават условия за достъп до Всеобщото енергийно поле, който се интерпретира като реалистични образи и сцени, звуци, миризми, текстове и усещания (които са еквивалентни на физическите сетива, с които мозъкът разполага). Алгоритъмът е кратък: въпрос – отговор. Достъпът до информацията се обуславя от личните знания и опит на питащия – способни сме да формулираме единствено въпроси, които съответстват на собственото ни ниво на развитие. За да стане всичко това възможно се използват различните възможности на мозъка в транс. Връзката с Полето може да се използва и за получаване на всеки друг вид информация (несвързана с минали инкарнации) – според мен това е естественото развитие на Регресията като процес – Общественото съзнание постепенно узрява за възприемането на тази възможност и в близко бъдеще хипнозата вероятно  ще се използва главно за “разширяване” на каналите за връзка с Всеобщата информация (в момента, за  “техническите” етапи се знае достатъчно, но биха могли да бъдат обяснени детайлно  единствено чрез целенасочени запитвания).

Трансът, както беше споменато в раздел “Полезна информация” е естествено психично състояние или работен режим на мозъка, което означава, че човек, намиращ се в него ясно съзнава и ръководи действията си (които в случая са ментални). Впоследствие запаметява това, което прецени за важно, а останалото – архивира.

Понякога възникват въпроси от типа “Истина ли е това, което “видях” или плод на въображението ми?”. Отговорът е: “Може да е истина, може и да е плод на въображението!”. :) Както казахме в началото – всичко това, все още не може да бъде доказано “официално”.  Въпреки това, спестявайки много обяснения,  – добър начин да проверите достоверността на данните от миналото е като ги приложите на практика днес.

Накратко за регресивните сесии, които провеждам: с течение на времето разработих собствен метод, чиито алгоритми позволяват адаптация с всеки отделен казус.  Той се развива, както на база изводи от практиката, така и въз основа на стремежа за адекватност спрямо съвременните условия в житейски план. Нека да повторя, че Регресията не е самоцел – настоящето е с преобладаваща важност, а неизвестните около него може да се открият и без обръщане към миналото.

Ясно е, че включената в настоящия текст информация подлежи на допълване и на изясняване в отделни случаи, но всички необходими детайли биха могли да бъдат разбрани единствено чрез целенасочено търсене от ваша страна или задаването на конкретни въпроси.